Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Kvalitetssäkring


I juni 2015 antogs nya föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet. För att läsa hela dokumentet:

Föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet (FRF 2015:1)

Nedan går det att läsa de inledande paragraferna som är viktiga för alla som innehar eller vill erhålla ett frihetscertifikat.Föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring

Föreskrifternas tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller för alla certifierade frihetsverksamheter.

Definition av systematisk kvalitetssäkring
2 § Systematisk kvalitetssäkring förväntas av sådan frihetsverksamhet som är eller ansöker om att bli certifierad enligt Svensk Frihetsstandard. Med systematisk kvalitetssäkring menas i dessa föreskrifter att den fria verksamheten är strukturerad på ett sådant sätt att ofrihet undviks och att en tillfredsställande frihetsgrad garanteras genom löpande kvalitetssäkring.

Uppgiftsfördelning och kunskaper
3 § Verksamheten bör systematiskt kvalitetssäkra sättet på vilken den främjar frihet. Den rekommenderas därför vara strukturerad på ett sådant sätt att samtliga inblandade har i uppgift att verka för att risker för ofrihet förebyggs och att en tillfredsställande frihetsgrad uppnås. Befogenheter och resurser i verksamheten får fördelas på ett fritt sätt. Det är dock att rekommendera att samtliga inblandade har tillräcklig kunskap om
  • regler som har betydelse för frihetsutövandet
  • fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och återfall i ofrihet
  • åtgärder för att förebygga att verksamheten inte inskränker någon annans frihet samt
  • allmänna förhållanden som främjar en tillfredsställande samvaro
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
4 § Det är bra om frihetsgraden, såväl generellt som individuellt, regelbundet utvärderas i syfte att bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av återfall i ofrihet. När ändringar i verksamheten planeras, är det därför lämpligt att göra en bedömning om ändringarna kan medföra risker för återfall som kan behöva åtgärdas.

5 § Om någon inom verksamheten råkar ut för återfall i ofrihet och/eller om något annat allvarligt tillbud inträffar i frihetsverksamheten, är det lämpligt att utreda orsaken för att förebygga liknande händelser i framtiden.

6 § Verksamheten förväntas att med glädje och så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa, olycksfall samt återfall i ofrihet, liksom att vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en så hög frihetsgrad som möjligt. Åtgärder som inte genomförs omedelbart kan föras in i en handlingsplan. I planen kan man ange när åtgärderna är tänkta att genomföras och vem som kan se till att de genomförs. Genomförda åtgärder kan kontrolleras.

7 § Varje år kan en uppföljning av den systematiska frihetsverksamheten göras. Om den inte fungerat bra får den förbättras. Uppföljningen kan med fördel dokumenteras skriftligt om detta medför en kvalitetshöjning.

Kontakta oss